Disclaimer

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Merlijn Boekhandel niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is.

Merlijn Boekhandel is niet aansprakelijk voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade en winstderving, die mogelijk kan voortvloeien uit het raadplegen van de website en/of aanschaffen van een der producten via de website www.merlijnboekhandel.nl

Merlijn Boekhandel en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Ongeautoriseerde overname van (delen van) de site, tekst, (foto)grafisch beeld, audio of links, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Op de inhoud en vormgeving van deze site rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de website.

E-mail berichten van Merlijn Boekhandel zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan.

Merlijn Boekhandel geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.